Giełda papierów wartościowych w Warszawie

Giełda papierów wartościowych po raz pierwszy została uruchomiona w Polsce 12 maja 1817 r. w Warszawie. W XIX wieku na giełdzie handlowano głównie obligacjami i wekslami, natomiast obrót akcjami rozwinął się dopiero w drugiej połowie XIX w. W 1938 r. na warszawskiej giełdzie notowane były akcje, obligacje i listy zastawne. Wybuch II wojny światowej był powodem zamknięcia warszawskiej giełdy.

Po wojnie próbowano ponownie uruchomić giełdę, lecz jej istnienie uznano za bezzasadne w związku z wprowadzonym w Polsce systemem planowanej centralnie gospodarki. Do idei wznowienia funkcjonowania giełdy powrócono w 1989 r., kiedy to wraz z przemianami ustrojowymi rozpoczęto proces odbudowy gospodarki rynkowej.

Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych została uchwalona przez Sejm w dniu 22.03.1991 r. Trzy tygodnie później, 12.04.1991 r., podpisano akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zaś 16 kwietnia odbyła się pierwsza sesja giełdowa. Organami GPW są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza (Rada Giełdy) i Zarząd Giełdy.